Archive for Juni, 2011

“SIKEP MUSLIM DINA MAYUNAN LAJUNA ZAMAN”

Juni 30, 2011

AS-SALAMU ALAIKUM WAROKHMATULLOHI WABAROKATUH
 ALLOHU AKBAR ALLOHU AKBAR ALLOHU AKBAR ALLOHU AKBAR

ALLOHU AKBAR ALLOHU AKBAR ALLOHU AKBAR WALILAHILMADU
 ALLOHU AKBAR KABIROW WALHAMDULIL-LAAHI KATSIROW WASUBHANAL-LOOHI BUKROTAW-WA ASILA. LAIL-LAHA ILAL-LOHU WALANA’BUDU IL-LA IYAAHU MUKHLISHIINA LAHUD-DIN WALAU KARIHAL KAFIRUN. LAA IL-LAHA ILAL-LOHU WAKHDAH, SHODAQO WA’DAH, WANASHORO ‘ABDAH, WA-AJA JUNDAHU WAHDAH, WAHAJAMAL AKHJABA WAKHDAH. LA IL-LAAHA ILAL-LOHU AL-LOHU AKBAR, AL-LOOHU AKBAR WALILAKHILHAMDU.
 ALKHAMDULIL-LAAHI NAHMADUHU WANASTAIINUHU WANASTAGFIRUH
 WANA’UUDZUBIL-LAAHI MING-SYURUURI AM-FUSINAA WAMING SAY-YIAATI A’MAALINAA
 MAY-YAHDIL-LAHU FALAA MUDHIL-LALAH, WAMAY-YUDL-LIL FALAA HAADIYAL-LAH
 ASHADU ALAA IL-LAHAA IL-LALOOH
 WA ASHADU ANA MUHAM-MADAN ‘ABDUHU WAROSUULUH, ARSALAHU BILHAQ-QI BASYIIROW-WANADIIRON BAINA YADAIHIS-SA’AH
 MAY-YUTHI’IL-LAAHI WAROSUULAHU FAQOD ROSYADA
 WAMAY-YA’SHIHIMAA FAIN-NAHU LAA YADHUR-RU IL-LAA NAFSAHU
 WALAA YADHUR-RUL-LAAHA SYAIAH
 AL-LOOHUMA SHOLI WASALIM ‘ALA SAY-YIDINA MUHAM-MADIW WA ALAA ALIHI WASHOHBIHII WAMANG TABI’AAHUM BI -IHSAANIW WAQTAFUH
 AMA BA’DU
 FA USIIKUM ‘IBAADAL-LOOH, WANAFSII BITAQWAAL-LOOH
 FAQOD FAAZA MANIIT-TAQUU WAKHOOBA MANTHOGHU.
 QOLAL-LOOHU TA’ALA FIL QUR’ANIL KARIIM.
 ‘AUDZUBIL-LAAHI MINASY-SYAITON-NIR-ROZIM
 BISMIL-LAAHI RAKHMAN NIR-ROKHIM
 WA’BUDUUL-LOOHA WALAA TUSYRIKUU BIHI SYAI’A ; WABIL WALIDAINI ‘IHSAANAAW WABIDZIL QURBAA WALYATAAMAA WAL MASAAKIIN; WA JARIDIL QURBA WA JARIDIL JUNUBI ; WASHOOHIBI BILJANBI ; WABNIIS-SABIILI; WAMAA MALAKAT AEMAANUKUM; IN-NALLOHA LAA YUHIB-BU MANG KANA MUKHTAALANG FAKHURO
 SHODAQOLOHUL ADZIM.
Haleuang takbiran nyebat asmaning Gusti Nu Maha Murbeng
Kairing Tahmid muji ka Illahi Rabbi mu Maha Agung
Wanci wengi bingah ati mapag idul fitri sumping
Ni’mat iman – ni’mat Islam bingah nu langkung-langkung

Alloh Nu Maha Agung, Ka salira abdi muji syukur
Maha suci Allah dina mangsa enjing-enjing siang Maha Luhur
Taya lian angging Allah, tur nu janten sesembahan diri sakujur
Abdi ikhlas ngagem Islam,najan didengki ku jalma kufur

Teu aya deui Pangeran anging Allah Nu Maha Esa,
Robul Ijati nu teu dimangmangkeun deui leres janji-Na’
Nu ngaraksa umat manusa tina sagala mara bahaya,
Nu parantos ngusir sadaya musuh Nabi ku irodat-Na

Sugrining puji nu maranti kapihunjuk ka Gusti Illahirobi
Nu ngayuga ka sadaya jalmi sapangaeusi Al-Ardhi
Nu ngawasa lautan hampura pikeun nu sumerah diri
Nu Maha ngaraksa sadaya makhluksatungkebing samawi

Sadaya puja nu utama urang seja ka Allah Subhanahuwata’ala
Nu ngaraksa sahamparan alam jagat raya
Al-Malik nu Maha perkasa, tur maha kaya
Nu mituduh jalan bagja hirup huripna manusa

Sujud syukur ka Alloh Rubul Ghofur
Nu Maha ngurus tur Maha Ngatur
Nu Ngawur nik’mat nu teu kaukur
Nikmat rizki, nikmat sehat, nikmat umur

Dina wanci nu mustari idul fitri
Mangga urang sami-sami meheutkeun janji
Moal lanca linci nya migusti
Anging Ka alloh Illahi robi

Sarta urang sadaya seja pasang subaya Islam
Yeng KN Muhammad SAW
Rasul punungtung dugi ka Akhir Zaman
Tuturus laku, baginda pupujan alam

Dina kayaan bagja rasa, umat Muslim ieu saat
Munajat kanu Maha Dzat, hakekat sagala asal darajat
Sangkan salam kasalametan tur solawat
Tetep dilimpahkeun ka Kangjeng Rasul Nu Natrat

Teu kalis mugi rohmat salam ka ahli bait
Tur para sohabat anu satia tur haat
Para Tabiit tabiin nu ma’rofat,
pamugi urang kalebet jalmi nu kenging safaat

Amin Ya Robal Alamin !

Allohu Akbar, Allohu Akbar, Allohu Akbar,Walillahilhamdu !
Sidang Iediil fitri Rohimakumullah

Chotib seja wasiat khusus ka diri Al-fakir khotib pribadi
Oge ka wargi-wargi kaum muslimin sidang idil fitri
Sumangga urang sami – sami ningkatkeun kataqwaan diri
Mugi-mugi tetep dina jiwa Muslim nu Sajati

Dinten ieu dinten fitrah, dinten nu pinuh kabungah
Dina jihad tos laksana milampah rupa-rupa ibadah
Syaum salami sasasih, taraweh, zakat tur sidekah,
Netepan Ied, silaturakhmi, janten muslim nu fitrah

Allohu Akbar, Allohu Akbar, Allohu Akbar,Walillahilhamdu !
Sidang Iediil fitri Ikhwatul Iman Rohimakumullah

Kaum Muslimin nu kalebet mu’minin karimah
Nyaeta anu nyonto uswatun hasanah
Umat Islam nu tetep taqwa Ka Gusti Alloh
Tawado ka Ibu rama, ka sasama sae someah

Dinten idil fitri mangrupi dinten pikeun ningkatkeun kataqwaan
Mangsa pikeun milampah rupi-rupi kasaean
Ka Ibu rama urang nyuhunkeun dihapunten
Ka sasama urang silihampura patarema panangan

Sangkan kalebet golongan Kaum Muslim nu Mu’min
Sapertos dawuhan Alloh dina Al-Quran
Kaungel dina Surat nu kaopat
An-Nisa ayat tilu puluh genep kasebat.

Hartosna:
Sarembah Alloh jeung ulah nyasaruakeun Ajeuna
Kana sarupaning naon bae nu aya
Jeung kudu milampah hade aranjeun kadua indung bapa
Kudu laku hade anjeun kadulur- ka baraya

Hade sikep ka budak yatim, ka fakir miskin nu papa
Jeung ka tatangga nu deukeut tur nujauhna
Jeung cing hade ka babaturan ka sasama
Kanu keur leumpang dijalan pasampangan jeung ka sahaya

Saestuna Allah Subhanahu Wa Ta’ala
Heunteu pisan – pisan mikasuka
Ka jalma-jalma nu sararombong tur ria
Bari miagul-agul kada diri pribadina
(QS. Anissa ayat 36)

Mantukna ayat Al-qur-an surat Al-Nisa ayat tilu puluh genep

paripolah Jalmi Muslim nu Mu’min ngaweng tilu sikep
Kahiji pageuh iman Taqwa ka Alloh nu tetep
Kadua Hade ka Indung Bapa kalayan madep
Katilu hade sikep ka Insan sasama hirup

Saestuna jalmi Muslim anu Taqwa
Nyaeta nu yakin kana benar rukun iman sagemblengna
Ku jalan ngalaksanakeun rukun Islam anu lima.
Milampah parentah Allah, nebihan nu dicegah-Na

Ngalaksanakeun muamalah kalayan ahlak nu mulya
Balabah, berehan, dermawan, resep sidekah harta
Tigin kana janji, jujur , saba jeung bijaksana.
someah, hade budi , depe-depe, tur hade basa

Dawuhan Alloh Dina Alqur-an jelas
Kaunggel Surat A-Hasyr ayat dalapan belas
Marentah Taqwa kalayan ikhlas
Tiap laku jeung sasama kudu mukhlis

(YA AYUHAL-LADZID-NA AMANUU, TAQUUL-LOHA
WA TANDHUR NAFSUM – MAQOD-DAMAT LIGHOD
WAT-TAQULLOHA. IN-NAL-LOHA KHOBIRUM
BIMAA TA’MALUUN.

Pihartoseunanan: Walahu Alam bimu rodih
Hai jalma-jala anu airman, taraqwa ka Alloh
Jeung sakuduna tiap-tiap pribadi milampah
Nitenan kana naon-naon laku lampah

Pikeun jaga poe isuk di akhirah
Jeung tawakwal ka Alloh
Saestuna Maha uninga Alloh
Kana naon-naon nu ku anjeun dipilampah (QS. 59: Al- Hasyr-18).

Allohu Akbar, Allohu Akbar, Allohu Akbar,Walillahilhamdu !
Sidang Iediil fitri Ikhwatul Iman Rohimakumullah

Sikep prilaku jalmi muslim nu Iman nu kadua
Nyaeta milampah hade ka Ibu rama
Sarta syukuran ka aranjeuna duanana
Alloh di Surat Lukman tos masihan pertanda

Anu pihartoseunana:
Jeung Anjeun marentahkeun ka manusa
pikeun melampah hade kadua ibu bapana.
Indungna tos ngandung dina kaayaan lemahna,
jeung nambah-nambah kanyaah,
jeung ngisat mesat dina mangsa dua taun lamina.
Jeung Salukuran ka- Alloh Ta’ala
jeung ka indung bapak anjeun duanaanana.”(QS. 31 : Lukman: 14)

Kumaha cara milampah hade Ka Ibu rama
Alloh parantos mertelakeun dina Dawuhanaana
Surat Al-Isra ayat 23-24, anu pihartoseunanan :

Jeung Pangeran anjeun geus marentahkeun supaya
aranjeun ulah nyembah salian Ti ka Mantenna.
Jeung sakuduna anjeun milampah hade ka indung bapa
kalayan sahade-hadena
Upama tea mah salah sahiji atawa duanana
Tetep aya dina pangrawat aranjeun
Ulah pisan anjeun nyarita ka duanana
ku kecap “ah” sarta ulah nyentak aranjeuna.
Jeung nyarita ka aranjeunna teh ku kecap anu mulia
(QS.17: Al Israa : 23).
Jeung kudu depe-depe handap asor ka aranjeunan duanana
Kalayan pinuh kaheman rasa,
Sarta ucapkeun du’a “ Nu Gusti mugi dipiwelas aranjeunna duananana, sakumaha aranjeunna duanana tos ngadidik diri abdi samanga alit keneh ” ( QS.17: Al Israa : 24).

Mantukna tina eta dua ayat surat Al Isro, nyaeta:

 Milampah hade ka ibu rama ( birrul walidaini) nyaeta pagawean pinuji , saenggeusna Nyembah Ka Alloh
 Milampah hade ka ibu rama ku jalan ngamulyakeun jeung ngabahagiakeun aranjeuna
 Ngabakti ka ibu rama ku jalan patuh kabai ngarawat ibu rama
 Milampah hade ka ibu rama ku cara handap asor depe-depe di payuneueun aranjeunna
 Milampah hade ka ibu rama ku cara ngado’akeun pikeun aranjeunan.
 Milampah hade ka ibu rama ku cara nyieun pikareueuseun anjeuna , tapi henteu sombog bari ngagulkeun diri

Allohu Akbar, Allohu Akbar, Allohu Akbar, Walillahilhamdu !
Sidang Iediil fitri Ikhwatul Iman Rohimakumulloh
Sikep perilaku nu katilu jalmi Muslim nu Mu’min
Nyaeta milampah hade ka sasama insan
Kujalan pinuh sopan santun
Asak hampura tur berehan

Kumaha cara sikep pilampah hade ka sasama umat
Kaunggel dina Al-Quran Surat Al-Hujurat
Ayat 10, 11 sareng tilu belas natrat
Nu pihartoseun eta tilu ayat kacatat.

“Saestuna jalma-jalma mu’min nyaeta dulurn mu’min,
kusabab kitu rukunkeun di antara dulur-dulur aranjeun,
sarta taraqwa Ka Alloh anjeun
supaya anjeun meunang rohmat Pangeran (QS.49: Al Hujurat, 10)

“Hai jalma-jalma nu ariman,
teu meunang hiji kaum ngageuhgeuykeun kaom sejenna,
sabab bisa wae nu digeuhgeuykeun leuwih hade tinu ngageuhgeuy-keun.
Jeung teu meunang hiji wanita ngageuhgeuykeun wanita sejen, lantaran bisa jadi nu wanita digeuhgeuykeun leuwih hade tinibang nu ngageuhgeuykeun.
Jeung teu meunang anjeun ngagogoreng awak sorangan,
jeung teu meunang ngageroan ku landian nu goreng sebutan. Panggoreng-gorengna landian nyaeta nu goreng saenggeus iman.
Jeung sing saha nu teu tobatka Pangeran, mangka maranehna eta teh jalma-jalma nu dzolim. (QS. 49 Al Hujurat: 11)

“Hai manusa,
saestuna Kaula nyiptakeun anjeun manusa
ti saurang lalaki jeung saurang wanita ,
jeung dijadikeun anjeun bangsa-bangsa jeung suku-suku bangsa
supaya anjeun sili pikawanoh jeung papada sasama bangsa.
Saestuna jalma nu pang muliana di antara anjeun di segedengeun Allah Ta’ala
nyaeta jalma nu pangtaqwana di antara araranjeun sadaya Sesungguhnya Allah Maha uninga oge Maha Mikawanoh, (QS. Al-Hujurat: 13).

Intisari tina eta tilu ayat Surat Al Hujurat di luhur
1) Muslim jeung muslim the dulur, salamina kudu akur
2) Teu meunang urang ngahina batur, lantaran nu dihina bias oge leuwih luhur
3) Teu dimeunangkeun ngagogoreng diri sorangan, jeung teu meunang ngageroan kulandian anu goreng
4) Jalma goreng kasebutna nyaeta nu ingkar tina kaimanan, sarta jalma nu teu tobat kaasum jalma nu zhalim
5) Manusa najan beda suku bangsa, wajib sili pikawanohna
6) Manusa nu paling mulya, nyaeta manusa nu paling taqwa.

Dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad SAW

“IB TAGHUUR-RIF ‘ATA ‘INDZAL-LOOHI TAHLUMU ‘AM-MAN JAHILA ‘ALAIKA, WATU’THII MAN HAROMAKA
(HR. Imam Addiyyi ti Ibnu Umar r.a)
Hartosna:
Aranjeun teangan luhur darajat mungguh Allah
Nyaeta mangka kudu sopan santun ka jalma nu teu wawuh
Nu teu nyaho ka anjeun tur can wanoh
Mangka bere jalma nu ka anjeun teu daek mere maweh

Dina salah sawios riwayat Imam Ibnu Abiddun-ya kacatet
KN Muhammad kantos masihan wasiat
“Mangka aranjeun kudu Depe-depe (sopan) hormat tilawat
Pasti alloh baris ngangkat ka anjeun luhur darajat
Mangka aranjeun sing loba asak hampura
Pasti Alloh baris ngajadikeun anjeun jalma mulya
Mangka saridekah aranjeun ku harta
Pasti Alloh masihan rohmat ka anjeun sadaya”

Allohu Akbar, Allohu Akbar, Allohu Akbar, Walillahilhamdu !
Sidang Iediil fitri Ikhwatul Iman Rohimakumullah

Pamungkasing ieu hutbah sumangga urang munajat
Sangkan urang sadayana dina Idul fitri ieu saat
Kalebet muslim tur Mumin nu kenging kamulyaan darajat
Ku ngamalkeun tilu sikep jalmi Muslim anu Ma’rifat

Kahiji : Mugi-mugi urang sadaya Ku Alloh ditetepkeun janten muslim anu taqwa
Kadua: Mugi-mugi urang sadaya tiaya janten jami soleh nu hormat tilawat ka Ibu rama tur ngaduakeun aranjeuna
Katilu : Mugi- mugi urang sadaya tiasa janetn jalmi mu’mun nu milampah hade ka sasama

Amin ya Robal alamin !!

(BAAROKALLOHI LII WALAKUM FIILQURANIL ‘ADHIIM. WANAFA’ANI WAIYAKUM BIL AAYAATI WADZIKRIL HAKIIM WA TAQOBAL MINII WAMINGKUM TILAAWATAHU INAHU HUWAS-SAMII’UL ‘ALIIM. AQUULU QOLI HADA WASTGHFIRULLOHAL ‘ADHIIM LI WALAKUM WALISS’IRIL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAT WAL MU’MININA WAL MU’MINAT FASTGHFIRUUHU INAHU HUWAL GHOFUURURROHIM)

Khutbah 2

 ALLOHU AKBAR ! ALLOHU AKBAR ! ALLOHU AKBAR ! ALLOHU AKBAR ALLOHU AKBAR ! WALILLAHIL HAMDU !
 ALKHAMDULIL-LAAHIL-LADZII AN’AMANAA ‘ALA MUSLIMINA BINI’MATIL IMAN WAL ISLAM, AHMADUHU SUBHANAHU YAD’U ILA DARIL ISLAM
 ASYHADU AL-LAA ILLAHA ILALLOHU WAHDAHULAA SYARIIKALLAHU DULZALA LI WAL IKROM.
 WA ASYHADU AN-NA MUHAM-MADAN ABDUHU WAROSUULUHUL SAYIDUL ANAAM
 ALLOHUMA SHOL-LI WASALLIM ‘ALA ABDIKA WA ROSULIKA MUHAMMADIN
 WA-ALA AALIHII WASH-HAABIH BAROROTIL KARIIM
 AM-MAA BA’DU
 FAYAA IBADALLOH USHIIKUM WA IYAYA BI TAQWALLOH FAQOD FAAJAL MUTAQQUUN.
 IN-NALLOHA WAMALAAIKATAHU YUSH-SHOLUUNA ‘AALAN NABIY-YI.
 YAA AYUHAAL LADZINA AAMANUU, SHOLLU ‘ALAIHI WASALIIMUU TASLIMAN.
 ALLOHUMA SHOLI WASALLIM ‘AALAA MUHAMMADIN WA’ALAA AALIHI WASHOHBIHII AZMA’IIN
 AAMIN ! YA ROBBAL ALAMIN
 ALLOHUMAGFIR LIL MUSLIMINA WAL MUSLIMAT,
 MU’MININA WAL MU’MINAT
 AL AKHYAA-I MINHUM WAL AMWAAT.
 INAKA SAMIUNG QORIBUM MUZIIBUD DA’WAT WAQODHIAL HAJAT
 ROBBANA AATINAA FIID DUNYA KHASANATAW WAFIL AAKHIROTI KHASANATAW WAKINA ‘ADZABANNAR
 SUBHANA ROBIKA ROBIL ‘IZATI ‘AMA YASHIFUN, WASALLAMUN ‘ALA MURSALIN
 WALHAMDULILLAAHIROB-BIL ‘ALAMIIN
IBADALLOH INAL-LOOHA YA’ MURU BI-ADDI WAL IKHSAN.
WAITA’AIDIL QURBA , WAYANHA ANIL FAHSYA-I WAMUNKAR WAL BAGH. YA IIDUKUM LAAL-LAKUM TADAKURUN WALDIKRULLOHI AKBAR HALI WALAKUM
WASSALAMU’ALAIKUM WAROKHMATUL-LAHI WABARAKATUH